Apartman Demirbaşları Nelerdir? Apartman Demirbaşını Kimler Öder?Apartman Demirbaş Giderleri:

Çatı Tadilatı

Mantolama

Asansör Eklenmesi

Dış Cephe Boyası

Bağımsız Bölüm Eklenmesi gibi…

Apartman Günlük (Ortak) Giderleri:

Kapıcı Hizmeti

Bekçi Hizmeti

Bahçıvan Hizmeti

Temizlik Hizmeti

Elektrik ve Su Hizmeti

Demirbaş Giderlerini Kimler Öder?

Kat malikleri apartmanın günlük giderlerine eşit olarak; apartman demirbaş giderlerine ise arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.

Kiracılar Demirbaş Öder Mi?

Taraflar arasında herhangi bir sözleşme yok ise; demirbaş giderlerinde kat malikleri arsa payı oranında yükümlüdür ve ev sahipleri ödemek zorundadır. Kiracılar apartmanın günlük giderlerini ödemekle yükümlüdür. Kiracıların demirbaş ödemesi durumunda ödedikleri tutarı kiralarından düşer.

MADDE 317 – Kiracı, kiralananın olağan kullanımı için gerekli temizlik ve bakım giderlerini ödemekle yükümlüdür. Bu konuda yerel adete de bakılır.

T.C YARGITAY 
3.Hukuk Dairesi 
Esas: 2001 / 2313 
Karar: 2001 / 3051 
Karar Tarihi: 05.04.2001

ÖZET: Taraflar, kira sözleşmesinde, tamir, bakım ve diğer masrafların kiracıya ait olduğu konusunda anlaşmışlardır. Sözleşmenin bu hükmü yorumlanırken, kiralananın alelade kullanılması için gereken giderlerin kiracı tarafından üstlenildiği kabul edilmeli, malikin ortak giderlere ilişkin tüm yükümlülüklerinin kiracıya devredildiği kabul edilmemelidir. Kiracı ancak, taşınmazı kullanmanın karşılığı olarak kira parası ile mütenasip ve alelade kullanma ile ilgili tamir giderlerinden sorumlu olmalıdır.
(634 S. K. m. 20) (818 S. K. m. 258)

Dava: Dava dilekçesinde 149.656.937 lira alacağın, yasal faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir. 

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü: 

Karar: Davacı dilekçesinde kendisinin kat maliki, davalının ise kiracı olduğunu, apartman yönetiminin aleyhine açtığı davalar sonucunda apartman ortak giderlerini ödemek zorunda kaldığını, halbuki aralarındaki kira sözleşmesi gereğince bu giderlerin davalı kiracıya ait olduğunu beyan ederek 149.656.937 lira alacağın yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. 

Davalı, davacının ödediği ve kendisinden talep edilen ortak giderlerin, apartmanın demirbaş giderleri olduğu ve bu giderlerin de kat maliki tarafından ödenmesi gerektiği savunmasında bulunmuş, mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir. 

Taraflar arasında akdedilen kira sözleşmesi hususi şartlar madde 3’de Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca yönetimin tespit ettiği yakıt bedeli, tamir, bakım ve diğer masrafların kiracıya ait olacağı hususu kararlaştırılmıştır. Fatih 4.Sulh Hukuk Mahkemesinin 1998/1058 esas sayılı ve Fatih 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 1998/295 esas sayılı dosyaları ile davacıdan tahsiline karar verilen ve davalıdan da talep edilen giderler hidrofor tamiri, zil onarımı, izolasyon işçiliği, nalburiye, elektrik, ortak dairenin ön cephe ahşap kasalarının değişmesi, kalorifer dairesine yapılan harcamalar, doğalgaz yapım gideri apartmana ait su deposu maliyeti, apartmanın komple boya ve badana gideri, apartman teras katı ve yan duvarların ziftlenmesine ilişkin giderlerdir. 

BK.nun 258/2 maddesi uyarınca kiralananın alelade kullanılması için muktazi tathir ve ıslah masrafı kiracıya ve tamir kiralayana aittir. Taraflar, kira sözleşmesinde, tamir, bakım ve diğer masrafların kiracıya ait olduğu konusunda anlaşmışlardır. Sözleşmenin bu hükmü yorumlanırken, kiralananın alelade kullanılması için gereken giderlerin kiracı tarafından üstlenildiği kabul edilmeli, Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre malikin ortak giderlere ilişkin tüm yükümlülüklerinin kiracıya devredildiği kabul edilmemelidir. Kiracı ancak, taşınmazı kullanmanın karşılığı olarak kira parası ile mütenasip ve alelade kullanma ile ilgili tamir giderlerinden sorumlu olmalıdır. 

Mahkemece, yukarıdaki ilke ve esaslar gözetilerek, yukarıdaki, dava dosyalarında hükme bağlanan ve davalıdan talep edilen ortak giderlerin kira sözleşmesinde kararlaştırılan giderlere dahil olmadığı ve o giderlerden sayılmadığı gözetilerek davanın reddi yerine, davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir. 

Sonuç: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK. nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 5.4.2001 tarihinde oy birliği ile karar verildi.
 
alıntı

Karar eski döneme ait olmakla birlikte aksine sözleşme yapılmış olması halinde dahi bu tip giderlerden kat malikinin sorumlu olması gerektiği belirtiliyor. 341’deki ifade “…gibi kullanma giderleri” demek suretiyle basit onarım ve tadilatları bu kapsama alıyor. Asansör gibi bir makinenin mutat kısa sürede değişim gerektirecek bir sarf malzemesi gibi değerlendirilemeyeceğini düşünüyorum.

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

Şimdi Ara